Úprava majetkových vztahů mezi snoubenci nebo manželi podle nás patří k důležitým a zároveň mnohdy opomíjeným aspektům manželského svazku. Sepsání předmanželské smlouvy je jednou z možností, jak mohou budoucí manželé předcházet případným neshodám nebo se chránit před dluhy z minulosti. Smlouvou totiž může být odlišně od zákona upraveno například co je a co není součástí společného jmění manželů nebo jakým způsobem budou manželé společné jmění spravovat.

Co pro vás můžeme udělat

Zajistíme pro Vás přípravu předmanželské smlouvy nebo jiné smlouvy upravující majetkové vztahy mezi  manželi. 

Dohlédneme na obsah předmanželské smlouvy nebo jiné smlouvy upravující majetkové vztahy mezi manželi a upozorníme na její rizika.


Základní otázky a odpovědi na téma smluv mezi manželi

Kdy se smlouva řídí českým právem a kdy cizím?

Manželé či snoubenci si mohou ujednat, že se jejich předmanželská smlouva nebo jiná smlouva o manželském majetkovém právu bude řídit českým právním řádem, pokud je alespoň jeden z manželů státním příslušníkem ČR nebo zde má jeden z manželů obvyklý pobyt.

Pokud se budoucí manželé nedohodnou, jakým právním řádem se smlouva má řídit, bude se až na výjimky řídit jejich manželské majetkové společenství právním řádem státu,

 • v němž mají manželé první společný obvyklý pobyt po uzavření manželství, nebo pokud takový stát není;
 • jehož jsou oba manželé v době uzavření manželství státními příslušníky, nebo pokud takový stát není;
 • k němuž mají oba manželé v době uzavření manželství nejužší vazbu.

Příklad: Představme si, že Češka a Němec plánují uzavřít manželství a každý z nich dosud pobýval především v zemi svého původu. Mohou se tedy dohodnout na tom, že se jejich majetkové poměry budou řídit českým nebo německým právem. Pokud dohodu neuzavřou, budou se jejich majetkové poměry řídit právem prvního státu, ve kterém budou společně po uzavření manželství pobývat. To může být například Francie, kde by po uzavření manželství začali oba pracovat. Další stěhování manželů, například do Španělska nebo kamkoliv jinam, by už na rozhodné právo nemělo vliv a majetkové poměry už by se dále řídily francouzským právem bez ohledu na to, jak dlouhá doba uplynula od jejich odstěhování z této země.  

Výjimečně, a na žádost kteréhokoliv z manželů, by mohl český soud ve věci majetkových poměrů v manželství rozhodnout, že se majetkové poměry v manželství řídí právem jiného státu.

Jak funguje majetkový režim manželů a jak jej modifikovat podle českého práva? 

Obecně je podle českého práva součástí společného jmění manželů to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství. Z tohoto pravidla se však uplatňují výjimky.

Do společného jmění manželů nepatří například:

 • věci osobní potřeby jednoho z manželů
 • to, co jeden z manželů nabyl darem, nebo děděním
 • to, co jeden z manželů získal prodejem věci, která patří do jeho výlučného vlastnictví

Naopak do společného jmění manželů patří zisk z toho, co náleží do výlučného vlastnictví jednoho z manželů. Například tedy nájemné zaplacené za nájem bytu ve vlastnictví jednoho z manželů, koupeného před uzavřením manželství, bude obvykle součástí společného jmění manželů.

 Dluhy převzaté za trvání manželství jsou rovněž součástí společného jmění manželů. Ledaže:

 • se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku
 • nebo je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

Příklad: Dluh nebude součástí společného jmění manželů v případě, že se manžel zadluží koupí bytu v hodnotě osmi milionů, aniž by k tomu manželka dala souhlas. 

Tento zákonný režim lze předmanželskou smlouvou nebo jakoukoliv jinou smlouvou o manželském majetkovém režimu upravit odlišně. Například je možné

 • sjednat režim oddělených jmění – v takovém případě společné jmění neexistuje a každý z manželů nabývá majetek do svého výlučného vlastnictví, případně mohou společně nabývat majetek do podílového spoluvlastnictví;
 • rozšířit či zúžit rozsah společného jmění – v prvním případě se z výlučného majetku jednoho z manželů stane majetek společný oběma, v případě druhém se naopak z majetku spadajícího do společného jmění manželů stane výlučný majetek jednoho z nich nebo se vymezí pravidla do budoucna, na základě kterých bude každý z manželů nabývat určené součásti společného jmění do svého výlučného vlastnictví;
 • vyhradit vznik společného jmění manželů ke dni zániku manželství;
 • uspořádat majetkové poměry pro případ rozvodu nebo smrti jednoho z manželů.

 Jak dlouho trvá sepsání předmanželské či manželské smlouvy a jaký je typický průběh?

Smlouvy o manželském majetkovém režimu musí být sepsány ve formě notářského zápisu. Je zároveň vhodné, aby manžel nebo snoubenec předem konzultoval její znění s advokátem. Notář sepisující smlouvu totiž nemůže zároveň poskytovat právní služby jednomu z manželů a upozorňovat ho na rizika, která zvolené řešení přináší.

Smlouvy o manželském majetkovém režimu mohou být v České republice zapsány do veřejného seznamu, tj. do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Zápisem do seznamu se smlouva stává účinnou rovněž vůči třetím osobám, i když nebyly s jejím obsahem seznámeny. Nikdo tedy nemůže namítat, že o změně majetkového režimu manželů nevěděl. To může být praktické například při zadlužení jednoho z manželů. 

Je smlouva uzavřená v zahraničí použitelná v České republice?

Smlouvy upravující manželský majetkový režim sepsané v zahraničí mohou být za určitých okolností použitelné též v České republice. Bude záviset na řadě okolností – typicky na tom, kde byla sepsána, jakou formou a k jakému účelu má být v České republice použita.

 Jaké jsou náklady na sepsání předmanželské/manželské smlouvy v České republice?

Sepsání předmanželské smlouvy či smlouvy o manželském majetkovém právu notářem je zpoplatněno. Výše nákladů závisí na více faktorech, ale například náklady v případě smlouvy zakládající režim oddělených jmění před uzavřením manželství představují částku do 5 000 korun bez DPH .