V situaci, kdy se manželství/partnerství rozpadá, je podle našeho názoru péče o děti tím nejdůležitějším, na čem by se partneři měli pokusit dohodnout, i za cenu toho, že do domluvy zapojí třetí osoby – mediátory, právníky, společné přátele, zkrátka kohokoliv, kdo jim pomůže stanovit budoucí systém péče o děti smírně a bez zbytečného napětí.

Druhou možností je, že o péči o děti autoritativně rozhodne soud. V každém případě je věc třeba řešit před rozvodem manželství nebo po rozpadu vztahu rodičů, a to spolu s otázkou výživného pro děti.

Co pro vás můžeme udělat

Sepíšeme pro Vás dohodu o péči o vaše děti. Dohoda mezi oběma manželi je zpravidla rychlejší a příjemnější řešení ve srovnání se situací, kdy o péči rozhoduje soud sám. Bude-li to vhodné, rádi Vás zastoupíme v jednání s Vaším bývalým partnerem nebo jeho advokátem.

Zastoupíme Vás v soudním řízení a uděláme vše pro to, aby se soud přiklonil k řešení nejvhodnější pro vás a vaše děti.

Zajistíme uznání a výkon rozhodnutí vydaného v zahraničí.Základní otázky a odpovědi na téma péče o děti po rozvodu nebo rozchodu rodičů

Kdy budou rozhodovat české soudy a kdy cizí?

a) České soudy budou o péči rozhodovat především tehdy, pokud má dítě obvyklý pobyt v ČR. Tím je myšleno místo, ve kterém je dítě integrováno do rodinného i sociálního života. Obvyklý pobyt je tedy něco jiného než trvalé bydliště, kde je dítě hlášeno a které je ryze administrativní povahy.

b) Ve výjimečných případech může být českému soudu věc postoupena z jiného členského státu EU, pokud platí zároveň všechny tyto podmínky:

 • dítě má k ČR zvláštní vztah (např. je dítě českým občanem nebo mělo v České republice v minulosti svůj obvyklý pobyt nebo je zde obvyklý pobyt jednoho z rodičů),
 • zahraniční soud se domnívá, že český soud je schopen lépe posoudit nejlepší zájem dítěte,
 • český soud s tím souhlasí. 

c) O péči mohou české soudy rozhodovat také tehdy, pokud se na tom rodiče písemně dohodnou nebo pokud rodiče v průběhu řízení přijmou příslušnost českého soudu o věci rozhodovat, a pokud platí zároveň všechny tyto podmínky:

 • dítě má k ČR silný vztah (např. je dítě českým občanem nebo mělo v České republice v minulosti svůj obvyklý pobyt nebo je zde obvyklý pobyt jednoho z rodičů),
 • je to v nejlepším zájmu dítěte

Kdy se věc řídí českým právem a kdy cizím?

České právo bude pro otázku péče rozhodné, pokud zde má dítě obvyklé bydliště, pokud se nejedná o výjimečné případy např. z důvodu uprchlictví, kdy se věc řídí právem státu, ve kterém dítě v té době pobývá.

Kdo bude o děti pečovat po rozvodu/rozchodu rodičů?

České soudy klasicky svěří děti do některé z následujících forem péče:

 • výlučná (dítě je svěřeno do péče jen jednomu z rodičů, neznamená však, že druhý rodič nemá žádný vliv na celkovou výchovu a vývoj dítěte),
 • střídavá (v péči střídají oba rodiče, zpravidla v pravidelných intervalech – střídavé uspořádání je bráno jako základní pravidlo, použití alternativ je nutné podložit zájmem dítěte),
 • společná (péči realizují nadále oba rodiče najednou – lze použít pouze ve výjimečných případech, kdy rodiče např. nadále sdílejí domácnost).

V praxi soudy častěji svěřují děti do péče matkám. Například v roce 2017 soudy svěřily dítě do péče matce v 80 % případů, oběma rodičům do střídavé nebo společné péče v 12 % případů a ve zbylých případech do péče otce nebo jiné osoby.

Jak dlouho řízení ve věci péče trvá a jaký je typický průběh?

Nejkratší řízení ohledně péče o dítě v ČR typicky trvají kolem měsíce až dvou, zatímco nejdelší mohou trvat až okolo roku a půl či dvou let, v extrémních případech i déle.

Typický průběh řízení:

 1. Soud ustanoví dítěti opatrovníka – obvykle orgán sociálně-právní ochrany dětí, který dítě v řízení zastupuje.
 2. Opatrovník kontaktuje rodiče a provede místní šetření v jejich domácnosti.
 3. Proběhne jednání před soudem.
 4. V komplikovaných případech může soud ustanovit znalce např. z oboru psychologie či psychiatrie, který posuzuje vztah dítěte k rodičům a další otázky.
 5. Soud rozhodne o péči nebo schválí dohodu rodičů.

Je rozhodnutí vydané v zahraničí použitelné v ČR?

Rozhodnutí z jiného členského státu EU je v ČR použitelné bez dalšího soudního řízení.

Rozhodnutí ze států mimo EU, jejichž občanem je nezletilý nebo v něm má obvyklý pobyt (a ani žádný další z účastníků nemá české občanství), je v ČR rovněž uznáváno bez dalšího řízení. Je nicméně nutné podat k okresnímu soudu žádost na vykonatelnost tohoto rozhodnutí. Teprve poté, co soud žádosti vyhoví, rozhodnutí platí i v ČR. 

Jaké jsou náklady řízení o péči o dítě?

V řízení o péči o nezletilého účastníci neplatí soudní poplatky a náklady nese každý sám, bez práva na náhradu od jiného účastníka nebo od státu. Pouze výjimečně může soud náhradu nákladů přiznat. Soud však může někomu z rodičů uložit povinnost nahradit náklady státu, typicky za vypracování znaleckých posudků.