Právo dítěte na výživné patří mezi základní právní nároky, které děti vůči svým rodičům mají. Konkrétní výše výživného se pak odvíjí zejména od potřeb dítěte a majetkových a jiných poměrů rodičů. Rodič má vyživovací povinnost vůči dítěti od narození do doby, než je dítě schopno se samo živit (typicky dokud se připravuje na budoucí povolání). Pokud rodič svou povinnost platit na dítě neplní dobrovolně nebo v dostatečné výši, rozhodne o výživném soud.

Co pro vás můžeme udělat

Zastoupíme vás v soudním řízení o určení výživného pro dítě a uděláme vše pro to, aby byla zajištěna shodná životní úroveň dítěte s životní úrovni rodičů. 

Sepíšeme pro vás dohodu rodičů o úpravě výživného nezletilých nebo dohodu o výživném mezi Vámi a Vaším zletilým dítětem.


Základní otázky a odpovědi na téma výživného pro nezletilé děti

Kdy budou rozhodovat české a kdy cizí soudy?

České soudy budou o výživném rozhodovat typicky tehdy, pokud se v ČR:

  • nachází místo obvyklého pobytu odpůrce (rodiče) ,
  • nachází místo obvyklého pobytu oprávněného (dítě) 
  • vede řízení ve věci péče o nezletilé dítě.

Dále mohou české soudy rozhodovat tehdy, pokud se na tom dítě starší 18 let s rodičem písemně dohodlo, a v době uzavření dohody zde dítě nebo rodič měli místo obvyklého pobytu nebo měl jeden z nich českou státní příslušnost (občanství).

Ve výjimečných případech mohou české soudy rozhodovat i jindy. Například tehdy, pokud má být rozhodnuto o změně dřívějšího rozhodnutí českého soudu nebo pokud je dítě českým občanem a zároveň je jeho obvyklý pobyt mimo ČR. Musí být však splněny také další podmínky.

Kdy se věc řídí českým a kdy cizím právem?

Právo dítěte na výživné se podle českého práva posoudí zejména tehdy, pokud má v ČR dítě obvyklý pobyt nebo pokud v ČR probíhá soudní řízení o výživném pro dítě

Jaká jsou v takové věci práva a povinnosti?

Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů

České soudy při stanovení výše výživného velmi často vycházejí z nezávazné tabulky zpracované Ministerstvem spravedlnosti ČR, podle které se doporučuje stanovit výživné z čistého příjmu rodiče:

KategorieVěk dítěteProcentuální rozmezí výživného počítané z měsíční mzdy rodiče
1.0-5 let11-15%
2.6-9 let13-17%
3.10-14 let15-19%
4.15-17 let16-22%
5.18 a více let19-25%

Zdroj tabulky: Projekt optimalizace agendy výživného, Ministerstvo spravedlnosti ČR

Výživné pro děti lze přiznat až tři roky nazpět ode dne zahájení soudního řízení.

Obvykle se výživné pohybuje v rozmezí částek 2.500 Kč až 3.500 Kč měsíčně, nicméně u rodičů s vysokými příjmy není výjimkou, že výživné přiznané soudním rozhodnutím odpovídá částce 20.000 Kč a více měsíčně.  Neznamená to, že právo dítěte na výživné je zcela neomezené. Podle soudní praxe totiž nemá být cílem výživného zajistit dítě v maximální možné míře i pro další část života.

Jak dlouho řízení trvá a jaký je typický průběh?

Soud zahájí řízení na návrh dítěte nebo rodiče nebo i bez návrhu (v případě dětí, které jsou nezletilé). Jedním z prvních úkonů soudu je určení opatrovníka nezletilého dítěte, kterým je orgán sociálně právní ochrany dětí. Průměrná délka soudního řízení se pohybuje kolem 10 měsíců, během kterých proběhne standardně nejméně jedno ústní jednání před soudem.

Pokud rodič dobrovolně neplní vyživovací povinnost stanovenou soudním rozhodnutím a má v ČR pravděpodobně majetek nebo příjmy, je obvykle nejvhodnější realizovat výkon rozhodnutí soudním exekutorem. Má-li rodič majetek v zahraničí, je obvykle vhodné využít asistence Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Je cizí rozhodnutí o těchto otázkách použitelné v ČR?

Bez dalšího řízení se uznávají rozhodnutí o výživném vydaná ve státě, jehož občanem je dítě cizí státní příslušnosti nebo v němž má takové dítě obvyklý pobyt, pokud jsou všichni ostatní účastníci cizinci. Ledaže by tomu bránily zákonem stanovené překážky, například pokud by se uznání rozhodnutí zjevně příčilo veřejnému pořádku. 

Stejně tak jsou bez dalšího řízení uznávána rozhodnutí vydaná v členském státě vázaném Haagským protokolem z roku 2007. 

Jaké jsou náklady řízení?

Řízení o výživném pro nezletilé děti je podle aktuálního znění zákona o soudních poplatcích účinného do 31.12.2020 osvobozeno od soudních poplatků. Účastníci řízení obvykle rovným dílem hradí náklady na případné znalecké posudky či překlady. Náklady na právní zástupce si hradí každá strana sama.