Rozvodem zanikají povinnosti a práva manželů, avšak nově vznikají povinnosti a práva mezi rozvedenými manželi. Jedním z nejdůležitějších je právo na výživné rozvedeného manžela, které může kompenzovat odlišné ekonomické příležitosti a rozdílnou životní úroveň v době po rozvodu manželství. České právo zná, zjednodušeně řečeno, dva typy vyživovací povinnosti mezi rozvedenými manželi, a to tzv. sankční a běžné výživné. Pokud se bývalí manželé neshodnou na tom, jak má být výživné poskytováno, rozhodne o této otázce soud.

Co pro vás můžeme udělat

Sepíšeme pro Vás dohodu rozvedených manželů o výživném. Dohoda je zpravidla vždy rychlejší a příjemnější řešení ve srovnání se situací, kdy o výživném rozhoduje soud. 

Zastoupíme Vás ve sporu o výživné pro rozvedeného manžela. Bude-li to případ vyžadovat, zapojíme do práce některého z našich zahraničních partnerských advokátů. 


Základní otázky a odpovědi na téma vyživovací povinnosti mezi manželi po mezinárodním rozvodu

Kdy budou rozhodovat české soudy a kdy cizí?

České soudy mohou o výživném mezi rozvedenými manželi typicky rozhodovat, pokud se v ČR nachází:

 • místo obvyklého pobytu povinného bývalého manžela
 • místo obvyklého pobytu oprávněného bývalého manžela

Pokud by tato místa byla v různých státech, může si mezi nimi vybrat ten z bývalých manželů, který se placení výživného soudní cestou plánuje domáhat. 

Bývalí manželé se také mohou dohodnout na volbě státu, jehož soudy budou rozhodovat spory o výživném rozvedeného manžela. Takto se mohou dohodnout již v předmanželské smlouvě, před rozvodem či po rozvodu manželství. Volba státu však není neomezená a  musí existovat blízký vztah k některému z manželů nebo jejich manželství. Je proto možné zvolit například soudy státu, jehož státním občanem je jeden z manželů nebo které by rozhodovaly jiné spory ve věcech jejich manželství. 

Výjimečně by mohly české soudy rozhodovat také tehdy, pokud nejsou k rozhodování příslušné žádné soudy členského státu EU a ve třetím státě, k němuž má spor úzkou vazbu, není řízení možné nebo je zde nelze rozumně zahájit či vést. 

Kdy se věc řídí českým právem a kdy cizím?

Právo rozvedeného manžela na výživné se bude primárně posuzovat podle právního řádu státu, kde je místo obvyklého pobytu oprávněného rozvedeného manžela. Posuzovat se může také na základě námitky jednoho z bývalých manželů podle práva jiného státu, ke kterému má manželství užší vztah (typicky stát, ve kterém měli rozvedení manželé poslední společné bydliště nebo stát, jehož jsou oba státními občany).

Bývalí manželé si ale mohou dohodou zvolit také jiné právo, a to:

 • právo státu, jehož státní příslušnost má některý z manželů v okamžiku uzavření dohody;
 • právo státu, v němž má některý z manželů místo obvyklého pobytu v okamžiku  uzavření dohody;
 • právo určené manželi nebo snoubenci jako rozhodné právo pro jejich majetkové poměry například v manželské smlouvě, nebo právo, které se ve skutečnosti pro jejich majetkové poměry použije;
 • právo určené manželi jako rozhodné právo pro jejich rozvod nebo rozluku, nebo právo, které se ve skutečnosti pro jejich rozvod nebo rozluku použije.

Aby tato volba práva byla s jistotou účinná, je zapotřebí zajistit, aby byli oba manželé zcela informováni o právních následcích jejich volby.

Jakými pravidly se řídí vzájemná vyživovací povinnost rozvedených manželů podle českého práva?

Běžné výživné rozvedeného manžela

Pro vznik práva na výživné rozvedeného manžela musí být naplněny především následující podmínky:

 • oprávněný rozvedený manžel požadující výživné není schopen sám se živit (zejména z důvodu nízkých nebo nulových příjmů);
 • jeho neschopnost samostatně se živit má svůj původ v manželství nebo vznikla v souvislosti s ním (například z důvodu péče o společné nezletilé děti);
 • je spravedlivé požadavek na výživné uplatňovat.

Soud při stanovení výše výživného zohledňuje řadu kritérií. Zejména posuzuje délku trvání manželství a časový odstup od rozvodu, zda se rozvedený manžel podílel za trvání manželství na péči o rodinnou domácnost, zda se rozvedený manžel nedopustil vůči druhému manželovi nebo osobě mu blízké činu povahy trestného činu, zda si rozvedený manžel zaopatřil přiměřené zaměstnání apod.

Výživné soud přizná jako částku, která má být placena pravidelně měsíčně po dobu, která nemusí být časově omezena (právo na výživné ale logicky zaniká například smrtí nebo novým sňatkem oprávněného manžela). Běžné výživné rozvedeného manžela má být soudem přiznáno v tzv. přiměřeném rozsahu a obvykle jeho výše nepřesáhne částku 5.000 Kč měsíčně. Dohodou je možné toto výživné nahradit jednorázovou částkou jako tzv. odbytné.

Sankční výživné rozvedeného manžela

Nárok na sankční výživné může rozvedený manžel uplatnit v soudním řízení, pokud:

 • převážně nezapříčinil rozvrat manželství nebo s rozvodem nesouhlasil;
 • mu byla rozvodem způsobena závažná újma;
 • se nedopustil vůči druhému manželovi jednání vykazujícího znaky domácího násilí.

I v tomto případě se výživné přizná jako pravidelná měsíční platba, ale nejdéle na dobu tří let od rozvodu manželství. Sankční výživné rozvedeného manžela má oprávněnému zajistit zásadně stejnou životní úroveň, proto je možné, aby výživné v případě povinného manžela s velmi vysokými příjmy nebo rozsáhlým majetkem dosahovalo i statisíců korun českých měsíčně.

Jak dlouho řízení trvá a jaký je typický průběh?

Neplní-li jeden z bývalých manželů svou vyživovací povinnost dobrovolně, urči její rozsah na základě žaloby oprávněného manžela soud. Výživné lze přiznat nejdříve ode dne podání žaloby. Řízení trvá obvykle několik měsíců, průměrná délka civilních řízeních v ČR obecně byla v roce 2017 zhruba 10 měsíců. Případná délka soudního řízení je ovlivněna zejména tím, jak rozsáhlé jsou příjmy a majetek povinného manžela a jak náročné je jejich dokazování.

Je cizí rozhodnutí o těchto věcech použitelné i v ČR?

Pokud by se jednalo o rozhodnutí vydané v členském státě vázaném Haagským protokolem o výživném (zejména státy EU s výjimkou Dánska a Spojeného království) budou v ČR automaticky uznána, aniž by bylo vyžadováno zvláštní řízení a aniž by existovala možnost jeho uznání napadnout. Pokud by nebylo povinným rozvedeným manželem dobrovolně splněno, je také možné bez dalšího řízení v České republice nařídit výkon rozhodnutí, například prostřednictvím exekuce. 

Rozhodnutí vydána v Dánsku nebo Spojeném království jsou v ČR až na výjimky automaticky uznávána bez zvláštního řízení, avšak jejich výkon je možný pouze poté, co jsou ve zvláštním řízení před českým soudem prohlášena za vykonatelné

V případě, že se jedná o rozhodnutí o výživném rozvedeného manžela, které pochází z jiných států, může být otázka zjednodušeného uznání a vykonatelnosti upravena dvoustrannou mezistátní smlouvou o právní pomoci. I když taková dohoda není, lze cizí rozhodnutí standardně rovnou vykonat, ledaže by se to příčilo některým z podmínek uznání stanovených českým právním řádem.

 Jaké jsou náklady řízení?

Navrhovatel je podle znění zákona o soudních poplatcích účinného do 31.12.2020 v řízení o výživné rozvedeného manžela osvobozen od soudních poplatků.

Náhrada nákladů řízení se přiznává dle míry úspěchu v řízení.